diy gidas // iv.hardcore.lt // iv01 // iv02 // iv03// iv04// iv05

Legalios demonstracijos teoriškai

Kaip žinia, įvairios demonstracijos, mitingėliai, šiaip taikios (ar ne:) protesto akcijos yra pakankamai paveiki ir populiari poveikio priemonė norint išreikšti nepasitenkinimą valdžia, jos sprendimais, tam tikrais valdančiais asmenimis ar galų gale, tuo, dėl ko mes čia susirinkome - sistema. Tačiau Babilonas ginasi - apsistato įstatymais, tvarkomis ir taisyklėmis, kad šią, jų pačių konstitucijoje įtvirtintą, teisę rinktis be ginklo į taikius susirinkimus , kurios "negalima drausti ir trukdyti įgyvendinti", padarytų kuo sunkiau įgyvendinamą, iš esmės valdomą ir kontroliuojamą. Ir pradeda nuo tos pačios konstitucijos: to paties (36) straipsnio, antrojoje dalyje taip pačiai iškilmingai, kaip ir įtvirtinant susirinkimų teisės absoliutumą, jau teigiama, kad "Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešają tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves." Iš esmės valdantieji elgiasi lygiai taip pačiai, kaip ir su kitomis "neliečiamomis" žmogaus teisėmis ir laisvėmis - tokiomis, kaip: teise į laisvę, asmens, būsto, jo privataus gyvenimo, orumo neliečiamumą, žmogaus teise turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, minties, tikėjimo ir sąžinės laisve ir kitomis. Iš pradžių deklaravęs jas, kaip "absoliučias", "prigimtines", "esmines", vėliau uždeda joms apynasrį: pakanka tik tokių abstrakčių pagrindų, kaip grėsmė valstybės, visuomenės saugumui, viešajai tvarkai, kad jų įgyvendinimas taptų labai sudėtingas ar net neįmanomas. Norėdamas sukurti legalumo, teisingumo įspūdį, įstatymų leidėjas, prisidengdamas tų "vertybių" gynimu, paprastai šias teises riboja įstatyminiu būdu t.y. išleisdamas kiekvienai atskirai žmogaus teisei po jai skirtą atskirą įstatymą, skirtą šių teisių "tinkamam įgyvendinimui". Ta pati sistema veikia ir susirinkimų laisvės atveju, Lietuvoje šiuo metu galioja Susirinkimų įstatymas, kuris, nors mano galva, demonstracijos esmė iš principo yra nelegali, reglamentuoja kiekvieną taikų susibūrimą. Taigi, rengiant bet kokią akciją, ir norint išvengti bėdų su policija, teismais ir etc., reikėtų nors minimaliai į jį atsižvelgti. Dabar pabandysiu trumpai jį aptarti (nežvenkit iš terminų, jie paimti tiesiai iš įstatymo), o jūs rinkitės į ką atsižvelgti, o ką galima apeiti, nors tai daryti reikėtų atsargiai, nes pagal ATPK 1887 : "LR susirinkimų įstatymo pažeidimas - užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų arba administracinį areštą iki trisdešimties parų"...

Taigi, galima organizuoti visokius susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus. Niekur neaptariami šių susirinkimo formų skirtumai, joms visoms galioja tos pačios taisyklės. Juos gali organizuoti turintys 18 metų Lietuvos piliečiai, politinės partijos, visuomeninės organizacijos, religinės organizacijos. Ir dabar prieiname sudėtingiausią fazę - leidimo mitinguoti gavimą. Pasaulyje egzistuoja dvi susirinkimų organizavimo tvarkos: "nedemokratinėse" valstybėse - leidiminė, kai susirinkimui organizuoti būtinas valdžios leidimas, ir pareikštinė, kai užtenka "tik" informuoti valdžios įstaigas apie būsimą demonstraciją. Lietuva, kaip žinia, būdama giliai demokratinė, yra priėmus pareikštinę susirinkimų organizavimo tvarką. Tai reiškia, kad susirinkimų organizatoriai turi derinti su savivaldybės tarybos vykdomosios institucijos vadovu (tai yra savivaldybės administracijos viršininku) ar jo įgaliotu asmeniu (ką praktiškai visada ir reikės daryti) susirinkimų vietą ir laiką. Šis reikalavimas netaikomas tik piketams iki 10 žmonių. Reikia pateikti pranešimą, kuriame turi būti nurodyta: susirinkimo forma ir turinys; susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas; susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai; numatomas dalyvių skaičius; pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo; ne mažiau kaip dviejų organizatorių pavardės ir gyvenamosios vietos. Toks pranešimas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per tris dienas nuo jos gavimo ir ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki susirinkimo pradžios. Tais atvejais, kai atsisakoma išduoti pažymėjimą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos, organizatoriai per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo gali jį apskųsti atitinkamos apylinkės teismui. Teismas tokį pareiškimą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per tris dienas. Taigi demonstracija negali būti "nesankcionuota", kaip daug kas sako, nes sankcijos jai, atseit, nereikia, ji gali būti tik "nesuderinta", nors praktiškai jokio skirtumo nėra:)

Dabar apie pačią demonstraciją, įstatymo reikalavimus jos tvarkai ir kada ją gali nutraukti policija: "susirinkimų organizatoriai ir dalyviai privalo laikytis įstatymų, nustatytų eismo, priešgaisrinės apsaugos ir kitų taisyklių, gerbti visuomenės dorovines vertybes, vykdyti teisėtus valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus. Pažeidę įstatymus susirinkimų organizatoriai ir dalyviai nustatyta tvarka traukiami administracinėn atsakomybėn. Jie taip pat atsako už padarytą materialinę žalą ir privalo atlyginti nuostolius. draudžiami susirinkimai, kurių dalyviai: Yra ginkluoti arba turi pavojingų medžiagų, alkoholinių gėrimų; Apsirengę karine uniforma arba apsiginklavę pasyviąja ginkluote, slepia savo veidus kaukėmis ar yra kitaip užsimaskavę, kad negalėtų būti atpažinti; Vairuoja transporto priemones taip, kad kelia grėsmę eismo tvarkai ir saugumui, sudaro pavojų susirinkime dalyvaujančių bei kitų asmenų saugumui sveikatai, pažeidžia viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį; Yra nuogi bei kitaip savo išvaizda ar turimais ir demonstruojamais daiktais ciniškai pažeidžia dorovę; Susirinkimų metu sakomomis kalbomis, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais akivaizdžiai kursto pažeisti arba pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ar įstatymus." Ir dar kelios pagrindiniai punktai apie vietą ir laiką: "neleidžiama organizuoti susirinkimų, mitingų, piketų ir kitokių grupių ar pavienių asmenų akcijų valstybės valdžios ir valdymo įstaigose, savivaldybių, policijos, bausmių atlikimo, socialinės reabilitacijos, taip pat krašto apsaugos, saugumo tarnybos, prokuratūros, teismų patalpose, kariniuose daliniuose ir objektuose, valstybiniuose bankuose, atominės energetikos ir kitose specialaus darbo saugos rėžimo arba ginkluotos sargybos saugomose įmonėse."

"Susirinkimai prie Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento rezidencijos, Vyriausybės bei teismų pastatų gali būti organizuojami ne arčiau kaip 75 metrai, o kitų valstybės valdžios ir valdymo įstaigų, užsienio diplomatinių astovybių, savivaldybių, prokuratūros, Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijų įstaigų, karinių dalinių bei kitų specialaus darbo saugos režimo ar ginkluotos sargybos saugomų objektų - ne arčiau kaip 25 metrai nuo pagrindinio įėjimo į šiuos pastatus bei objektus, ir visais atvejais garantuojamas laisvas priėjimas ir privažiavimas prie jų."

"Vieši susirinkimai gali būti vedami nuo 8 iki 23 valandos ir tik susirinkimo organizatorių su savivaldybės tarybos vykdomosios institucijos vadovu ar jo įgaliotu atstovu suderintu laiku. Suderinus susirinkimai gali būti organizuojami ir kitu paros metu, tačiau tik apšviestose vietose ir netrikdant kitų gyventojų poilsio."

Na ir viskas, atrodo, kad tiek užtektų pademonstruot ir nebūt užkabintiems...Nors niekad nedalyvavau "legalioje" demonstracijoje, ir nebandžiau pereit visą biurokratijos mašiną, vis dėlto gal kai kuriais atvejais ir reikėtų pabandyti...

Visada galima ateit penkiese užsirišus spalvotas skareles ir pisti protą, kad "ne, mes čia penkiese piketas, o kiti -- šiaip, žiopliai ir paklausyt atėjo". bandyta nėra, bet turint drąsos ir "liežuvėlį nemunėlį" galėtų suveikt.

internetas, anoniminiai popieriai ir graffiti ant sienų ir "iš lūpų į lūpas" yra mums pigiausios ir prieinamiausios info priemonės, taigi galima sukviesti būrį žmonių į kokią nors vietą, paskelbus susirinkimo temą, o tas būrys jau kažkaip savaime organizuosis. ir ką -- "demonstracijos rengėjų" nėra, o 150 žmonių dar nesodina. suveikė porąkart. skelbikams, žinoma, derėtų pasirūpint savo uodegos saugumu gatvėje ar internete, bet apie tai bandysim parašyt kitą kartą.


iv@hardcore.deletethis&that.lt | hardcore.lt